... Vi bliver altid en del af huset!

... Vi har et godt arbejdsmiljø!

Salgs- Og Leveringsbetingelser


 §1 Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

§2 Pris
Alle priser er eksklusiv moms. Priserne reguleres hvert år den 1. april og tager afsæt i den aktuelle overenskomst mellem fagforbundene og vore medarbejdere, samt den generelle pristalsregulering. Helligedage er indkalkuleret i købsprisen, og fratrækkes ikke i den månedlige ydelse. Lukning af kundens virksomhed skal varsles skriftligt min. 3 uger i forvejen.

§3 Betaling
Betaling sker løbende, månedligt bagud for ydelserne. Betalingen forfalder 8 dage efter fakturadatoen. Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (for­dringshavermora), er kunden – med mindre leverandøren skriftligt med­deler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til leverandøren, som om levering var sket til aftalt tid. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er leverandøren berettiget til at be­regne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 4 %. Ved fremsendelse af rykkere beregnes et gebyr på kr. 100,00. Indbetalinger afskrives først på renter og gebyrer og dernæst på hovedstolen. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på leverandøren, som ikke er skriftligt anerkendt af leverandøren, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art. Såfremt kunden ønsker fakturaen tilsendt med alm. post pålægges adm. gebyr på kr. 50, pr. faktura.

Ved manglende betaling er leverendøren berettiget til at standse den aftalte leverance med øjeblikkelig varsel.

§4 Opsigelse
Aftalen kan opsiges skriftligt af kunden med 3 måneders varsel til udløbet af en måned. Leverandøren kan opsige aftalen med 1 måneds varsel.

§5 Serviceændringer
Leverandøren forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for kunden.

§6 Mangler og reklamation
Hvis kunden vil påberåbe sig en fejl/mangel ift. den indgåede aftale, skal kunden, indenfor 2 arbejdsdage efter at fejlen/manglen er eller burde være opdaget, give leverandøren meddelelse herom, samt anføre hvori fejlen/manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget fejlen/manglen, og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre fejlen/manglen gældende. Det er leverandørens valg om fejl/mangler ved den solgte ydelse vil blive afhjulpet, eller om der ydes et forholdsmæssigt afslag i købssummen.

§7 Ansvarsbegrænsning
Ethvert krav på erstatning eller godtgørelseskrav, herunder medarbejderes uagtsomme handlinger, erstattes kun af leverandøren i det tilfælde, at forholdet er omfattet af leverandørens erhvervsforsikring. Ethvert erstatningskrav eller godtgørelseskrav er endvidere beløbsmæssigt i et ethvert tilfælde begrænset til fakturabeløbet for den solgte service. I intet tilfælde hæfter leverandøren for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller fejl/mangler ved det solgte"

§8 Produktansvar - personskade
Leverandøren er for personskader som følge af produktansvar af en af leverandøren leveret ydelse eller produkt kun ansvarlig for personskade i det omfang det følger af de ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar.

§9 Erhverv/Produkt-ansvar –tingskade
Leverandøren hæfter for max. 10 millioner kr. for tingskader leverandøren måtte være erstatningsansvarlig for og kun i det omfang kravet måtte være dækket af en af leverandøren sædvanlig tegnet erhvervs og produktansvars forsikring. Øvrige tingskadekrav er leverandøren uvedkommende.

§10 Medarbejdere
Såfremt kunden – direkte eller indirekte - ansætter en medarbejder fra leverandøren, som har været tilknyttet den pågældende kunde indenfor 1 år fra kontakten og/eller aftalens ophør, skal kunden til leverandøren betale et formidlingsgebyr. Formidlingsgebyret udgør et beløb svarende til 3 måneders løn for den pågældende medarbejder. Ved løn forstås beløbet opgjort som den samlede løn- og evt. pensionsbetaling til medarbejderen. Der tillægges ikke ferie-penge. Beløbet betales som et engangsbeløb og betales 8 dage efter fakturadatoen.

§11Tavshedspligt
Leverandørens personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold og leverandøren pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår leverandøren med leverancen, tilsvarende forpligtelser.

Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om leverandørens forhold. Såfremt kunden er en offentlig myndighed viger tavshedspligten for regler i lovgivningen vedrørende akt- og partsindsigt når videregivelse af de konkrete oplysninger ikke påfører leverandørens virksomhed skade. Ved skade forstås navnlig skade af erhvervsmæssig eller økonomisk karakter f.eks. som følge af de konkurrencemæssige forhold.

§12 Misligholdelsesbeføjelser
Misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende i overensstemmelse med købelovens regler med de nedenfor anførte modifikationer. Mangelsbeføjelser kan gøres gældende i 12 måneder efter levering. Leverandøren er til enhver tid berettiget til at foretage

vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennemført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af mangler. Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som leverandøren vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering.

§13 Tvist og værneting
Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem leverandøren og kunden skal afgøres under anvendelse af dansk ret med retten i Aalborg/Vestre Landsret som værneting. Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hver af parterne kan anmode om, at der inddrages en uvildig mægler, såfremt en evt. tvist ikke kan løses af parterne alene. Mægleren kan, i mangel af enighed om andet, udpeges af Dansk Forligsnævn. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt en konflikt ikke løses ved mægling, kan hver af parterne indbringe sagen for Det danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) til afgørelse i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Instituttet.

§14 Force Majeure
Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol, herunder strejke. Intern strejke hos leverandøren, der væsentligt påvirker leverandørens mulighed for at overholde sine forpligtelser, anses for force majeure. Forhold hos leverandørens underleverandører, der medfører, at leverandøren ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for leverandøren, anses ligeledes som force majeure.

Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den force majeure ramte leverance, såfremt væsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 60 dage.